Actievoorwaarden Herome: Cuticle Night Repair gratis luxe miniatuur actie

Actievoorwaarden Herome: Cuticle Night Repair gratis luxe miniatuur actie

Actievoorwaarden Herome: Cuticle Night Repair gratis luxe miniatuur actie

Let op: actie verlopen

1. Algemeen
I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: “Cuticle Night Repair gratis luxe miniatuur actie” (hierna te noemen: “de Actie”) van Herome (verder te noemen: “de Organisator”).
II. De Actie geldt zolang de voorraad strekt.
III. De Actie heeft als doel een mailing te verzamelen voor de Organisator en start 14 oktober 2017 en eindigt 14 november 2017 (verder te noemen de “Actieperiode”)
IV. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
V. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op een aantal websites van de Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.

2. Deelname
I. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
II. Deelname aan de Actie is vrij en gratis.
III. Deelname aan de Actie staat open voor personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.
IV. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een mailingsbestand; meermalig zullen de deelnemers een mail ontvangen van de Organisator. Wanneer je je weer wilt uitschrijven voor de mailing, kan dit onderaan de mail van de Organisator.
V. Deelnemer aan de Actie is een ieder die een volledig ingevuld deelname formulier invult en via de actiepagina instuurt.
VI. Ingevulde deelnameformulier kunnen uitsluitend worden ingeleverd via de actiepagina’s.
VII. Door deelname aan de Actie verlenen prijswinnaars toestemming aan Organisator om hun mailadressen voor mailings te gebruiken.

3. Inzending
I. De uiterste inleverdatum van deelnameformulieren is 14 oktober.
II. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.
III. Door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten..
IV. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator.

4. Privacy
I. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Echter geef je met jouw acceptatie met deze algemene voorwaarden aan dat jouw gegevens gebruikt mogen worden voor de mailinglist van de Organisator.
II.Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw titel, voornaam, achternaam en emailadres om de winnaar te kunnen contacteren. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.

5. Prijzen
I. Men krijgt de Herome Cuticle Night Repair in een luxe miniatuur opgestuurd.
II.De Herome Cuticle Night Repair is niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.
III. Op 14 oktober 2017 sluit in de inschrijving voor de Cuticle Night Repair.
IV. De actie geldt zolang de voorraad strekt.

6. Aansprakelijkheid
I. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.
II. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.
III. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-. Computerhardware of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.
IV.De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.